Hechting bij mensen met een licht verstandelijke beperking: behandeling

Binnen de jeugd-GGZ is onderzocht dat 18% van de patiënten een hechtingsgerelateerde stoornis heeft volgens de DSM-V, en 42% voldoet aan een deel van de criteria (Giltaij, Sterkenburg en Schuengel, 2015). De problematiek van de laatste groep is vaak dermate belastend voor de jeugdige en zijn of haar omgeving dat ook hier een behandeling nodig is. Er zijn nog geen cijfers over het aantal cliënten met hechtingsproblematiek binnen de LVB-zorg. Vanuit onze praktijkervaring vermoeden we dat ook binnen de LVB-zorg een flink aantal van de kinderen en jeugdigen met een LVB hiermee is belast.

Veel cliënten uit de LVB-doelgroep voldoen niet aan de criteria van een hechtingsstoornis, maar hebben wel hechtingsproblematiek en hebben baat bij een gerichte behandeling en begeleiding.  Er is behoefte om kennis over behandel- en begeleidingsmogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken te bundelen. Zo willen we komen tot een handreiking hoe deze cliënten te begeleiden en/of te behandelen, omdat de problematiek een grote impact kan hebben op het leven van de cliënt en diens omgeving.

In deze handreiking zal met behulp van een schematisch overzicht opgezocht kunnen worden welke kennis, behandelprotocollen en begeleidingsadviezen voorhanden zijn met betrekking tot kinderen en jeugdigen met een LVB en hechtingsproblematiek. Dit zal uitgewerkt worden naar leeftijd en betrokkene(n) bij de behandeling (jeugdige, ouders, begeleiders of een combinatie van betrokkenen). We zullen ook aangeven op welke gebieden nog onvoldoende informatie en kennis is en waar dus verder onderzoek en/of uitwerking gewenst is.

De werkgroep bestaat uit behandelaren van kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen met LVB, uit verschillende GGZ- en LVB-zorgorganisaties in Nederland. Allen hebben affiniteit en ervaring met hechtingsproblematiek.