De naam Kajak boven gestileerde golven

Kennissynthese

Kennissynthese: hoe kunnen we kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdig signaleren en hen zo goed mogelijk ondersteunen door het effectief versterken van beschermende factoren?

We weten dat bepaalde individuele, sociale en maatschappelijke factoren beschermend werken in de ontwikkeling van kinderen. Kennis over hóe professionals en informele medeopvoeders zulke beschermende factoren effectief kunnen versterken om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen ontbreekt echter.

Het huidige preventieve opvoedondersteuningsaanbod lijkt onvoldoende aan te sluiten bij de leefwereld, het taalgebruik, de vaardigheden en kennis van migrantengezinnen, ouders met een LVB en andere kwetsbare groepen.

Doel van het onderzoek

In dit project wordt een overkoepelende kennissynthese uitgevoerd van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis over hoe kwetsbare kinderen en gezinnen tijdig gesignaleerd kunnen worden en hoe beschermende factoren effectief geactiveerd of versterkt kunnen worden om hen te ondersteunen. Hierbij is het belangrijk om de aanpak aan te passen aan de kenmerken en behoeften van de doelgroep.

Onderzoeksmethode

Dit gebeurt met behulp van de aanpak van Bos et al. (2007) waarbij kennis uit onderzoek en praktijk wordt beoordeeld door belanghebbenden, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de verzamelde informatie, het verspreiden van kennis en het verkrijgen van draagvlak voor de inzichten uit de kennissynthese. Dit gebeurt onder andere op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen met ouders en jongeren, een Delphi-studie onder stakeholders en leersessies met projectleiders van de in deze call gehonoreerde onderzoeken.

Resultaten en opbrengsten

  • Eindrapport kennissynthese
  • Praktische handreiking voor professionals)
  • Voorlichtingsproduct voor informele opvoeders
  • Werkconferentie en gastcolleges

Looptijd

December 2021 – juni 2025

Hoofdonderzoeker

Dr. N. Bekkema (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Overige betrokken partijen

Landelijk Kenniscentrum LVB, NJi, NCJ, Trimbos, NJR, Pharos, Divosa, GGD regio Utrecht, Stichtng Al Amal, Stichting JIM, AW Kajak.

Subsidiegever

ZonMw onderzoeksprogramma Wat werkt voor de jeugd (744130201)