LVB en traumatisering

Carina van Kregten, Intermetzo (voorzitter)

Sommige kinderen maken meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Hiermee bedoelen we: mishandeling, verwaarlozing, gescheiden worden van een gehechtheidsfiguur, uithuisplaatsing, misbruik, pestervaringen en/of getuige zijn van huiselijk geweld. De ontwikkeling van deze kinderen wordt bedreigd. Sommige kinderen ontwikkelen klachten die vallen in de classificatie PTSS. Andere kinderen krijgen chronische psychische en lichamelijke klachten. We spreken dan van chronisch trauma.

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (definitie VOBC: IQ <85 met bijkomende problematiek zijn gevoeliger (dan kinderen met een normale intelligentie) voor de impact van potentieel traumatische gebeurtenissen en hebben daarbij nog een grotere kans op het meemaken ervan, omdat ze een grotere kans hebben dat ze opgroeien in gezinnen met complexe problematiek of in instellingen. In het werkveld is er groeiende praktische en wetenschappelijke kennis over risicofactoren, herkenning, bejegening, diagnostiek en behandeling. De werkgroep stelt zich ten doel wetenschappelijke kennis te vertalen in een handreiking voor opvoeders en begeleiders van kinderen met lvb, hun netwerk en behandelaars, hun ouders en kinderen zelf.

Achtergrond

Traumatisering heeft impact op veel ontwikkelingstaken, zoals bijvoorbeeld hechting, sociaal- en emotioneel functioneren, het schoolse leren, emotieregulatie en gezondheid.
Daarnaast zijn getraumatiseerde kinderen met lvb veelal afkomstig uit gezinnen waar op meerdere gebieden problemen zijn (werk, financiën, relatie, huisvesting) Herkenning, diagnostiek en behandeling is een gecompliceerde zaak waarbij gespecialiseerde deskundigheid vereist is. Behandelaars hebben weinig hulpmiddelen om de keuze te maken voor voor een bepaalde vorm van traumabehandeling.
Tevens wordt niet altijd onderkend dat het (probleem)gedrag wat kinderen laten zien het gevolg kan zijn van traumatische gebeurtenissen terwijl erkenning, deskundige begeleiding en behandeling een grote bijdrage kan leveren aan herstel.

Doelstelling

De werkgroep stelt zich ten doel (enige) orde te scheppen in de wetenschappelijke kennis (en ervaring) op het gebied van traumatisering en lvb. Daarbij ligt met name de focus op de vertaling van wetenschappelijke kennis naar behandelaars en begeleiders die rechtstreeks te maken hebben met kinderen en hun netwerk, zoals gedragswetenschappers, therapeuten, ambulant begeleiders, groepsleiders, gezinshuisouders en pleegouders.
Doel: voorkomen van onderdiagnostiek van trauma bij kinderen met lvb. Bevorderen van gerichte behandeling en begeleiding.

Eindresultaat

  • Richtlijn met beslisboom t.a.v. screening op symptomen van traumatisering voor kinderen en jongeren met LVB
  • Richtlijn met beslisboom t.a.v. behandeling traumatisering voor kinderen en jongeren met LVB
  • Overzicht van LVB interventies gericht op traumabehandeling