Missie en Visie

De sociale, verstandelijke en praktische beperkingen van jeugdigen met een LVB en psychische problematiek vragen een aangepaste aanpak van hulpverleners. Een goede samenwerking tussen cliënt en hulpverlener, en tussen geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg, is hiervoor noodzakelijk. Preventie, vroege herkenning van LVB, context- en ontwikkelingsgerichte diagnostiek, goede gepersonaliseerde zorg, passende ondersteuning en de juiste behandeling zijn voor deze kwetsbare groep essentieel om zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen in onze samenleving. De praktische en wetenschappelijke kennis over deze aspecten van diagnostiek, behandeling en ondersteuning heeft met de oprichting van de multifunctionele centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en licht verstandelijke beperkingen een goede start gemaakt. Er is echter nog steeds onvoldoende aandacht voor en kennis over LVB bij de geestelijke gezondheidszorg en over psychische stoornissen binnen de LVB-zorg. Dit vraagt om een verdergaande kennisontwikkeling, die vooral in onderlinge samenwerking moet plaatsvinden.

Wat wil de AW Kajak bereiken?

De AW Kajak heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een LVB en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de de LVB-zorg nodig. Deze samenwerking zal ons inziens moeten leiden tot een gezamenlijke kennisontwikkeling gericht op de volgende twee kerndoelen:

1. Het stimuleren en verbeteren van context gebonden en ontwikkelingsgerichte diagnostiek.
2. Het verbinden van behandeling en begeleiding.

Op grond van deze twee kerndoelen richt de AW Kajak zich op de volgende doelstellingen:

a) Het realiseren en faciliteren van een actieve netwerkstructuur waarin professionals vanuit geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg samen werken aan het inventariseren en bundelen van kennis, toepassingen en ‘best practices’ gericht op deze specifieke doelgroep.
b) Het initiëren en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek gericht op kennisontwikkeling en implementatie in samenwerking met de kernpartners en leden van AW Kajak, onderzoekers en onderzoekinstituten.
c) Het verspreiden van bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis ten behoeve van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg.
d) Een bijdrage leveren aan de verbetering van de opleiding van alle betrokken beroepsgroepen.