Organisatie

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak wil een bijdrage leveren aan een betere zorg voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek.

Dit willen we bereiken door het realiseren en faciliteren van een actieve netwerkstructuur waarin professionals vanuit de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg samen werken aan een gezamenlijke kennisontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Samen inventariseren en bundelen we bestaande kennis (o.a. via werkgroepen), ontwikkelen we nieuwe kennis op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, delen we deze kennis, leveren we een bijdrage aan beleid, en aan de verbetering van de opleiding van alle betrokken beroepsgroepen.


Lees meer...

Organisatiestructuur

De Academische Werkplaats Kajak bestaat uit:

Werkgroepvoorzitters en werkgroepen
Programmateam
Klankbordgroep
Raad van Advies
Dagelijks bestuur
Ondersteuning


Lees meer...

Team

De AW Kajak is een grassroots initiatief en is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule, ’s Heeren Loo Zorggroep, Ambiq en De Banjaard.

De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken. De vaste bezetting van Kajak bestaat uit…


Lees meer...

Missie en Visie

Kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun sociale, verstandelijke en praktische beperkingen minder toegerust om met problemen uit het dagelijks leven om te gaan. Jeugdigen met een LVB groeien daarnaast vaker op onder minder gunstige sociaaleconomische omstandigheden. Wanneer bij jeugdigen met een LVB ook nog een psychische stoornis ontstaat, zal de draaglast de draagkracht snel overstijgen. Dit kan diepgaande gevolgen hebben voor hun ontwikkeling, hun mogelijkheden om zo thuis mogelijk op te groeien, hun (voorbereiding op) zelfstandigheid en hun mogelijkheden om naar eigen vermogen te participeren in de samenleving.


Lees meer...

Beschouwing

Historisch perspectief
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en vraagt steeds meer van mensen. Tot ver in de 19de eeuw konden mensen op het land of in de productie toe zonder te kunnen lezen of schrijven. Geletterdheid was tot begin 20ste eeuw geen voorwaarde voor arbeid, huisvesting of sociale relaties. Met de invoering van de leerplicht in 1901 werd geletterdheid de norm, en werd de maatschappij meer op informatie en dienstverlening gericht. Het opleidingsniveau nam steeds verder toe, wat leidde tot meer kansen voor arbeidsparticipatie maar ook tot meer eisen.


Lees meer...