Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Academische Werkplaats Kajak (AW Kajak), gevestigd aan de Catharijnesingel 47, 3511 GC te Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

AW Kajak vindt privacy en transparantie rondom de verwerking van persoonlijke gegevens belangrijk. Hoe wij met privacy omgaan, leest u in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.awkajak.nl
Catharijnesingel 47, 3511 GC, Utrecht
+31 30 7400 400

Persoonsgegevens die wij verwerken

AW Kajak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (ondermeer voor onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven)
 • Sector, functie en organisatie waarin u werkzaam bent
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; voorbeelden hiervan zijn in mail(s) aan ons, een reactie op deze website bv. in een bestelling, in correspondentie en in telefonisch of persoonlijk contact.
 • Internetbrowser en apparaat type (voor statistieken via Google Analytics)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens van jongeren onder de 16 jaar
Alhoewel deze website ook informatief kan zijn voor jongeren, heeft onze website niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u van mening bent dat wij, zonder uw toestemming, persoonlijke gegevens van uw minderjarige kind of jongere (mogelijk) hebben verzameld, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@awkajak.nl . Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AW Kajak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen, diensten of informatie te leveren
 • Het afhandelen van bestellingen en betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming

AW Kajak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AW Kajak) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

AW Kajak bewaart uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar en nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

AW Kajak verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst of bewerkingsovereenkomst af, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd is. AW Kajak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bent u gerechtigd om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AW Kajak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw hebben via een computerbestand aan u te verstrekken of aan een ander, zoals een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@awkajak.nl We verbinden hier wel een voorwaarde aan:

Kopie van uw identiteitsbewijs
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak daarbij de volgende onderdelen in deze kopie zwart:

 • uw pasfoto
 • de strook met nummers onderaan het paspoort (Machine Readable Zone)
 • paspoortnummer
 • burgerservicenummer (uw BSN)

Dit is ter bescherming van uw eigen privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indienen van klacht

AW Kajak wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AW Kajak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@awkajak.nl.