Dutch Intellectual Disability Study (DIDS)

Prevalence, course, and treatment effects in youth (0-25 years) with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning in large existing cohorts and a new idiosyncratically-dynamically mapped treatment cohort.

Prevalentie, beloop en behandeleffecten bij jeugdigen (0-25 jaar) met een LVB in grote bestaande bevolkingsonderzoeken, klinische cohorten en een nieuw klinisch cohort

Er is nog zeer weinig onderzoek gedaan naar, of met, jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). De DSM-5, het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen, omschrijft een LVB als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waarbij beperkingen bestaan in het verstandelijk en adaptief functioneren, zoals zelfredzaamheid. In Nederland bestaan geen cijfers over het aantal jongeren met een LVB. Ook is er nauwelijks informatie over risico- en beschermende factoren die het beloop van het psychisch en adaptief functioneren beïnvloeden. Echter bestaan er in Nederland grote, toonaangevende bevolkingsonderzoeken (Generation R, TRAILS, ABCD, Lifelines, NTR) en klinische cohorten met geschikte gegevens om hier zicht op te krijgen.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek worden de gegevens uit bovengenoemde cohort studies gebundeld en geanalyseerd. Hierbij richten we ons o.a. op verschillen tussen jeugdigen met en zonder LVB t.a.v:

  • de prevalentie van psychiatrische problemen
  • het beloop van psychisch en adaptief functioneren
  • risico- en beschermende factoren
  • behandelgraad
  • voorspellers van behandelverloop bij jeugdigen met een LVB

De uitkomsten worden gebruikt in beleid, opleiding en zorg ten behoeve van jongeren met een LVB. En de gegevens worden daarnaast gebruikt in een nieuwe studie, waarbij we middels een innovatieve, persoonsgerichte methode het beloop van behandelingen volgen en gepersonaliseerde smartphone interventies aanbieden bij deze kwetsbare groep.

Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden gegevens verzameld en verwerkt.

Resultaten en opbrengsten

  • wetenschappelijke kennis/artikelen
  • belangrijke input voor beleid
  • effectmeting, doorontwikkeling & toolbox training gepersonaliseerde smartphone tool voor monitoring en behandelinterventies 
 

Posters DIDS

Poster WP4 Gepersonaliseerde smartphone interventies voor jongeren met een LVB

Poster_Maurits-Masselink_DIDS