Overzicht handreikingen & producten

De samenwerking van de Academische Werkplaats Kajak met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd GGZ heeft veel gratis te gebruiken producten en handreikingen opgeleverd. Ontwikkeld voor professionals die te maken hebben met kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek.
Deze middelen worden gebruikt door orthopedagogen, psychologen, psychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdzorgwerkers, vaktherapeuten, en (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen.

Handreiking CGT bij jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis

Deze handreiking gaat onder andere in op het belang van een goede indicatiestelling, de minimale voorwaarden om van CGT te profiteren, de aanpassingen die nodig zijn in de behandeling van cliënten met een LVB en het belang van een integrale benadering, waarbij de jeugdige, de ouders en het systeem betrokken zijn.

Handreiking Passende transitiezorg jeugdigen met een LVB plus bijkomende psychische problematiek

De transitie naar volwassenheid en naar passende volwassenenzorg is voor jongeren met een LVB en psychische- of gedragsproblemen vaak complex. Juist in de turbulente transitiefase naar volwassenheid is het belangrijk dat de zorg met hen meegroeit en aansluit op hun behoeftes om verergering of het ontstaan van psychische of gedragsproblemen te voorkomen. Goede transitiezorg is daarvoor onontbeerlijk. Deze handreiking bundelt wetenschappelijke en praktijkkennis met beschikbare hulpmiddelen vanuit verschillende werkvelden en disciplines.

Handreiking Problematische gehechtheid en LVB

Jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB hebben een verhoogd risico op emotionele en gedragsproblemen die samenhangen met een problematische gehechtheid door de complexe interactie tussen het vaker voorkomen van ongunstige omgevingsinvloeden, verhoogde psychologische stress en beperkte copingvaardigheden bij deze groep en hun ouder(s).

Handreiking Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen

Naast het effect van de meest gebruikte antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica en hypnotica, stemmingsstabilisatoren en stimulantia zijn ook ‘algemene aanwijzingen voor het gebruik van psychofarmaca bij mensen met een LVB’ opgenomen. Daarin worden beknopt de randvoorwaarden voor een geslaagd medicatieconsult besproken.

Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB

Lees alles over opties voor beschikbare methodieken en interventies voor het signaleren, bespreekbaar maken, in kaart brengen en behandelen van middelengebruik en verslavingsproblematiek specifiek gericht op jongeren en volwassenen met een LVB.

Handreiking Trauma en LVB

Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen. Van de mensen met een LVB in de zorg, heeft zeker de helft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Desondanks worden trauma gerelateerde klachten dikwijls niet als zodanig herkend en gediagnosticeerd. Het Doel van deze handreiking is om daar verbetering in te brengen.

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

Nieuwe kennis voor iedereen die met mensen met een LVB en psychische stoornissen werkt. Het doel van het handboek is een breed overzicht te bieden dat recht doet aan de verschillende aspecten van stoornissen, behandeling, zorg en organisatie.

Short review

Psychopathology in young people with mild ID or borderline intellectual functioning: research findings from representative (clinical) samples & future needs