Werkgroep Neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychopathologie

 

Opzet

In 2023 start een nieuwe werkgroep ‘neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en psychiatrie’ vanuit de Academische Werkplaats Kajak. Op dit moment zijn we op zoek naar professionals met kennis van, ervaring in en affiniteit met neuropsychologie en jeugdigen/jongvolwassenen (tot ca. 23 jaar) met een licht verstandelijke beperking (en psychiatrische problematiek). Heb je interesse? Stuur een e-mail naar s.roording@awkajak.nl

 

Achtergrond

Op het vlak van diagnostiek is er de afgelopen jaren veel veranderd, zeker ook binnen de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking c.q. zwakbegaafdheid. Waar voorheen de nadruk lag op classificerende diagnostiek is er steeds meer aandacht voor verdiepende en handelingsgerichte diagnostiek die oog heeft voor onderliggende sterkte-/zwakteprofielen. Dit past goed binnen de recente trend van transdiagnostisch werken, en sluit aan bij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft een recente studie van Santegoeds, van der Schoot, Klip, Roording-Ragetlie & Rommelse (2022) in ’the Journal of Intellectual Disability Research’ laten zien dat kinderen met LVB en comorbide psychiatrische problemen sterk worden gehinderd door basale informatieverwerkingsproblemen (zoals een beperkter werkgeheugen en een tragere snelheid van informatieverwerking). Echter, het ontbreekt nog veelal aan praktische handvaten om deze brug tussen wetenschap en praktijk op dit vlak te slaan voor deze doelgroep, aansluitend bij de huidige tijdsgeest wat betreft diagnostisch denken en state-of-the-art kennis en innovatie op dit thema.

Vanuit de praktijk klinken geluiden dat veel gedragswetenschappers en psychodiagnostici inmiddels de meerwaarde van neuropsychologisch onderzoek bij LVB inzien, maar zich nog onvoldoende vaardig en kundig voelen op dit vlak. Daardoor wordt er een barrière ervaren in het uitvoeren van neuropsychologische diagnostiek en bestaat er een risico op grote verschillen in kwaliteit van dergelijke onderzoeken (zowel tussen organisaties als tussen collega’s onderling binnen eenzelfde organisatie). Daarbij is bij deze doelgroep vaak sprake van complexe onderzoeksvraagstellingen die vragen om een bepaald niveau aan kennis en vaardigheden op het vlak van psychodiagnostiek. Al met al, is er veel behoefte aan praktische handvaten op dit thema.

 

Doelstelling

De werkgroep wil zich gaan richten op het ontwikkelen van een richtlijn in het doen van neuropsychologisch onderzoek bij deze doelgroep en op het bundelen en verspreiden van kennis rondom het thema neuropsychologie en LVB.

 

Werkwijze/producten

  • Het ontwikkelen en schrijven van een richtlijn ‘neuropsychologisch onderzoek bij jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en psychiatrie’ (gericht op het beschrijven van het totale proces van de opzet tot verslaglegging van neuropsychologisch onderzoek)