Academische Werkplaats Kajak

Wat wil de Academische Werkplaats Kajak bereiken?

De Academische Werkplaats Kajak heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Deze samenwerking zal ons inziens moeten leiden tot een gezamenlijke kennisontwikkeling gericht op de volgende twee kerndoelen:

  • Het stimuleren en verbeteren van contextgebonden en ontwikkelingsgerichte diagnostiek.
  • Het verbinden van behandeling en begeleiding.


Op grond van deze twee kerndoelen richt de AW Kajak zich op de volgende doelstellingen:

Het realiseren en faciliteren van een actieve netwerkstructuur waarin professionals vanuit geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg samen werken aan het inventariseren en bundelen van kennis, toepassingen en ‘best practices’ gericht op deze specifieke doelgroep.

Het initiëren en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek gericht op kennisontwikkeling en implementatie in samenwerking met de kernpartners en leden van AW Kajak, onderzoekers en onderzoekinstituten.

Het verspreiden van bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis ten behoeve van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg.

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de opleiding van alle betrokken beroepsgroepen.

 

Hoe is de AW Kajak ontstaan?

De naam Kajak staat symbool voor de gedeelde inspanning om de stroming te bedwingen. Het staat voor samenwerken, of het nu cliënt en hulpverlener, of geestelijke gezondheidszorg en zorg voor jeugdigen met een LVB betreft. Samen willen we dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek optimaal kunnen opgroeien en kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief en is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum  Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de lidinstellingen KarakterPlurynde Bascule, ’s Heeren Loo, De Banjaard en Ambiq. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken.

Hoe bereikt de AW Kajak haar doelen?

De AW Kajak zal gebruik maken van de aanwezige expertise uit de betrokken vakgebieden van psychologie, psychiatrie en orthopedagogiek. Professionals uit de lidinstellingen van beide kenniscentra als ook andere geïnteresseerde professionals worden, met behoud van eigen identiteit en deskundigheid, gestimuleerd en ondersteund in hun gezamenlijke kennisdeling en kennisontwikkeling.

Een actieve netwerkstructuur en het bundelen van bestaande kennis op het specifieke terrein van zorg voor jeugdigen met een LVB en psychische problemen wordt bij AW Kajak bereikt door middel van werkgroepen die sinds 2016 werken aan het schrijven van diverse richtlijnen en aanbevelingen. Deze werkgroepen vormen de kern van de AW Kajak. De werkgroepleden zijn vertegenwoordigers van onze kernpartners en de werkgroepen worden aangevuld met geïnteresseerde professionals uit het hele land die gezamenlijk werken aan een concreet product.

De huidige kernpartners zijn: De Banjaard/Youz, Accare, Ambiq, Karakter, ’s Heeren Loo, Arkin en Levvel/De Bascule.

Op dit moment is een vijftal werkgroepen actief en is er een cursus N=1 onderzoek:

– De werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling
– De werkgroep Psychotische stoornissen & LVB
– De werkgroep Depressie & LVB
– Vervolg van de Werkgroep Cognitieve Gedragstherapie bij LVB & psychische problematiek
– Vervolg Werkgroep e-learning psycho-educatie Straatwijzer

Ten behoeve van het initiëren en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek gericht op kennisontwikkeling en implementatie in samenwerking met de lidinstellingen van de beide kenniscentra, onderzoekers en onderzoekinstituten, gaat de AW Kajak in de Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling aan de slag met het opstellen van een onderzoekagenda die past binnen haar kerndoelen en zal de AW Kajak advies en ondersteuning bieden aan onderzoekers bij (aanvragen voor) onderzoeksprojecten die vanuit de praktijk geïnitieerd worden.

Het verspreiden van bestaande en nieuwe kennis wordt door de AW Kajak bereikt door het verspreiden van kennis via de website en de nieuwsbrief van de AW Kajak, via het Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, via interne conferenties en congressen, en het stimuleren en faciliteren van projecten die implementatie van richtlijnen, instrumenten en behandelmodules beogen bij gemeenten, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg ten behoeve van jeugdigen met een LVB en psychische problematiek.

Het eerste product vanuit de Academische Werkplaats was het Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking dat verkrijgbaar is voor €58,- bij Uitgeverij De Tijdstroom (2016).

Daarnaast heeft op 17 mei 2018 het eerste AW Kajak congres ‘Psychiatrie en LVB: werken aan samenspel’ plaatsgevonden (zie:Terugblik congres Psychiatrie en LVB: werken aan samenspel) en op 3 juni 2021 het tweede AW Kajak congres ‘Psychiatrie en LVB: samen op koers!’ (zie: Terugblik congres Psychiatrie en LVB: samen op koers!)

Studio congres Samen Op Koers!